85,000 تومان679,000 تومان
249,000 تومان899,000 تومان
99,000 تومان799,000 تومان
119,000 تومان919,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج عنبربو

155,000 تومان620,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج فجر

179,000 تومان699,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج ندا

77,500 تومان619,000 تومان
79,000 تومان639,000 تومان