85,000 تومان679,000 تومان
259,000 تومان1,040,000 تومان
99,000 تومان799,000 تومان
129,000 تومان1,039,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج عنبربو

155,000 تومان620,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج فجر

189,000 تومان759,000 تومان

برنج ایرانی

خرید برنج ندا

77,500 تومان619,000 تومان
79,000 تومان639,000 تومان