بایگانی دسته‌ی: تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج جامع

خیلی از ما خواب می بینیم اما تعبیر خواب آن را نمی دانیم. دیدن آب در خواب تعابیر مختلفی دارد. همانطور که تعبیر آب شفاف، آب کدر، آب کثیف، آب جوب، آب باران، آب دریا و … با یکدیگر متفاوت است؛ برنج هم تعبیر خاص خود را دارد. به نظر شما برنج چه حالت هایی می تواند داشته باشد؟ هر حالت از برنج که پخته باشد، خام باشد، سوخته باشد، شفته شده باشد و حتی خوردن هر یک از این حالت های برنج، تعابیر خاص خود را دارد.

با ما همراه باشید تا تعابیر مختلف برنج را خدمت شما ارائه کنم.

تعبیرخواب برنج خام از نظر پیشوایان دینی به طور کلی بر خیر و منفعت دلالت دارد. چنانکه حضرت امام صادق (ع) می گویند تعبیر خواب برنج خام به ترتیب دلالت بر خیر و منفعت، مال و ثروت و در نهایت برآورده شدن حاجت دارد. حضرت یوسف (ع) تعبیر خواب برنج خام را اینگونه تفسیر می نمایند که دیدن آن نشان از غم و اندوه است. محمد بن سیرین بر این اعتقاد بود که تعبیر این خواب چیزی جز به دست آوردن مال توام با زحمت و رنج نمی باشد. البته به هر میزان که در خواب برنج مشاهده شده باشد، به همان اندازه از مال منتفع خواهد شد.

تعبیرخواب برنج پخته در حال خوردن از نظر ابراهیم کرمانی اینگونه است که فرد حاجت روا می شود. در آینده پیش رو از خیر و منفعتی بهره مند خواهد شد. در صورتی که این برنج با گوشت خورده شود منفعت بیشتری به وی رسد اما اگر با شیر میل شود، خیر آن بسیار زیاد است. اما اگر برنج با دوغ میل شود، تعبیری جز غم و اندوه ندارد.

حضرت یوسف (ع) درباره ی تعبیر خواب خوردن برنج اینگونه گفته اند که دیدن برنج نشان از روزی و مال است.